Aktualności

lut 23, 2018

Dofinansowanie w formule LGD - Partnerstwo Ducha Gór


Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Ducha Gór w najbliższym czasie ogłosi nabór wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie lub rozwijanie działalności gospodarczej! W drugiej połowie kwietnia (przez okres dwóch tygodni) będzie możliwość składania wniosków. Na więcej szczegółów czekamy razem z Wami!
Kategoria: Aktualności
Napisał: admin2

Obszar działania: gmin: Janowice Wielkie, Mysłakowice, Podgórzyn, Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba

Miejsce składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji w biurze LGD Partnerstwo Ducha Gór, ul. Konstytucji 3 Maja 25, 58-540 Karpacz


ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH:

Termin składania wniosków: kwiecień 2018 r.

Forma wsparcia: Bezzwrotna premia do 80 tys. na podejmowanie własnej działalności gospodarczej

Podstawowe warunki dostępu:

 • zamieszkanie na obszarze wiejskim objętym LSR (3 wiejskie gminy: Mysłakowice, Janowice Wielkie i Podgórzyn oraz 4 miejskie gminy Kowary, Karpacz, Szklarska Poręba i Piechowice);
 • w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku beneficjent nie wykonywał działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie;
 • projekt zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz;
 • zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub;
 • utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej (przy czym samozatrudnienie jest spełnieniem tego kryterium).
 • minimalna całkowita wartość projektu wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;

OBOWIĄZKOWE NA DZIEŃ ZŁOŻENIA WNIOSKU: numer identyfikacyjny producenta nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

brak numeru bądź wniosku o nadanie numeru = ODMOWA PRZYZNANIA POMOCY

 

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

Termin składania wniosków: kwiecień 2018 r.

Forma wsparcia: Do 300 000 zł netto - refundacja maksymalnie 70% poniesionych kosztów.

Podstawowe warunki dostępu:

 • Osoby fizyczne, jeśli miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonują działalność gospodarczą znajduje się na obszarze objętym LSR LGD Partnerstwo Ducha Gór.
 • Osoby prawne, jeśli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR LGD Partnerstwo Ducha Gór.
 • zameldowanie (siedziba, oddział) na terenie wiejskim obowiązuje od dnia złożenia wniosku do momentu 3 lat (rozwijanie działalności) związania z celem (liczone od wypłaty płatności końcowej)
 • obowiązek zarejestrowania bądź prowadzenia działalności na obszarze wiejskim
 • minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych

Operacja zakłada:

a) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,

b) utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym upłynie 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej

WYJĄTEK - gdy suma kwot pomocy przyznanej jednemu podmiotowi na dotychczas realizowane operacje oraz kwoty pomocy, o której przyznanie podmiot ten ubiega się za realizację danej operacji, nie przekracza 25 tys. złotych, to zatrudnienie nie jest wymagane!

OBOWIĄZKOWE NA DZIEŃ ZŁOŻENIA WNIOSKU: numer identyfikacyjny producenta nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

brak numeru bądź wniosku o nadanie numeru = ODMOWA PRZYZNANIA POMOCY