Dotacje

lip 28, 2017

Bezzwrotna premia do 80 tys. na podejmowanie własnej działalności gospodarczej z Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór. Składanie wniosków od 15 do 28 września.


 

 

Bezzwrotna premia do 80 tys. na podejmowanie własnej działalności gospodarczej, innowacyjnej, uwzględniającej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu, w tym w kluczowych kierunkach dla rozwoju obszaru z Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór. Składanie wniosków od 15 do 28 września.

Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

Podstawowe warunki dostępu:

-  zamieszkanie na obszarze wiejskim objętym LSR (3 wiejskie gminy: Mysłakowice, Janowice Wielkie i Podgórzyn oraz 4 miejskie gminy Kowary, Karpacz, Szklarska Poręba i Piechowice);

- w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku beneficjent nie wykonywał działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie;

- projekt zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz;

- zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub;

- utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

- minimalna całkowita wartość projektu wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;

- OBOWIĄZKOWE NA DZIEŃ ZŁOŻENIA WNIOSKU: numer identyfikacyjny producenta nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

brak numeru bądź wniosku o nadanie numeru = ODMOWA PRZYZNANIA POMOCY

 
Broszura w ramach LGD Duch Gór