Dotacje

sie 3, 2017

Projekt „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY”


 

 

 

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA  rozpoczęła realizację projektu pn.:

 „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY”,

 

realizowanego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014–2020, Działanie 8.5 – Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych.

Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

OKRES TRWANIA PROJEKTU – lipiec 2016 – sierpień 2018

CEL OGÓLNY PROJEKTU:
Ograniczenie napływu osób bezrobotnych zwolnionych lub planowanych do zwolnienia z przyczyn zakładu pracy na terenie województwa dolnośląskiego.
Wsparcie w ramach projektu jest skierowane do dolnośląskich przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz ich pracowników. Wsparciem zostanie objętych co najmniej 520 osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Projekt dotyczy wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych poprzez kompleksowy zestaw działań outplacementowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu. W ramach projektu oferowane są następujące rodzaje wsparcia:
- doradztwo zawodowe z elementami pośrednictwa pracy (520 osób);
- poradnictwo psychologiczne (120 osób);
- szkolenia zawodowe (160 osób);
- studia podyplomowe (60 osób);
- staże zawodowe (120 osób);
- dodatek relokacyjny (56 osób);
- wsparcie doradczo-szkoleniowe (272 osób) i finansowe dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą (208 osób).

GRUPA DOCELOWA:

-  Osoba zwolniona - z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.
-  Osoba przewidziana do zwolnienia – która otrzymała od pracodawcy wypowiedzenie stosunku pracy lub stosunku służbowego lub która została poinformowana przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego.
-  Osoba zagrożona zwolnieniem – pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 m-cy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników.

FORMY WSPARCIA OFEROWANE W PROJEKCIE:

OBLIGATORYJNE:

DORADZTWO ZAWODOWE z elementami pośrednictwa pracy obowiązkowe dla każdego uczestnika udzielane jest jako pierwsza forma wsparcia, polegające na:
-  diagnozie kompetencji i predyspozycji zawodowych uczestników
-  wskazaniu pozostałych form wsparcia, które przyczynią się do zwiększenia szans na podjęcie zatrudnienia.
 
FAKULTATYWNE:

SZKOLENIA ZAWODOWE w zakresie zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji – dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestników szkolenia.
* tematyka szkoleń elastycznie dostosowana do potrzeb rynku pracy
* możliwość sfinansowania:
    - organizacji szkolenia, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe
    - niezbędnych badań lekarskich
    - egzaminów
    - przejazdu na szkolenia
    - zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania
* osobom uczestniczącym w szkoleniu przysługuje stypendium szkoleniowe w wys. nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. w pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin wysokość stypendium ustala się proporcjonalne.

STUDIA PODYPLOMOWE po dokonaniu analizy indywidualnych potrzeb uczestnika projektu.
 -  możliwość sfinansowania kosztów studiów podyplomowych w wysokości do 6 tys. zł udokumentowanych kosztów należnych organizatorowi studiów
 -  wymagany wkład własny finansowy – w wysokości 10% wartości dofinansowania
 -  okres trwania studiów max. 2 lata lub do zakończenia projektu.

WSPARCIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
kompleksowe wsparcie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
* obowiązkowy udział w części szkoleniowo – doradczej z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej
* maksymalna kwota dotacji – 23 tys. zł
* wymagany wkład własny finansowy – w wysokości 10% wartości udzielonej dotacji
* ograniczenia dot. grupy docelowej: o wsparcie ubiegać się może wyłącznie osoba, która nie posiadała wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu i spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków jest:
- osobą z niepełnosprawnością,
- osobą powyżej 50 roku życia,
- kobietą,
- osobą o niskich kwalifikacjach,
- osobą poniżej 30 roku życia.

STAŻE ZAWODOWE realizowane zgodnie z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży, spełniające podstawowe wymagania zapewniające wysoki standard stażu.

 -  okres stażu od 3 do 12 miesięcy (średnio 6 m-cy) – na zasadzie umowy o zorganizowanie stażu
 -  osobom uczestniczącym w stażach zawodowych przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę naliczane proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystę
 -  istniej możliwość sfinansowania pozostałych kosztów związanych z odbywaniem stażu (koszty dojazdu, szkolenia BHP, odzieży ochronnej, itp.) – średnio w kwocie 2 tys. zł/osobę
 -  istnieje możliwość sfinansowania kosztów wynagrodzenia opiekuna stażysty.

DODATEK RELOKACYJNY przeznaczony na wsparcie dla uczestników projektu, którzy podejmą zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w miejscowości innej niż dotychczasowe miejsce zamieszkania.
 -  kwota dodatku relokacyjnego 7 tys./osobę
 -  odległość od miejsca zamieszkania do miejsca podjęcia zatrudnienia – wynosi co najmniej 50 km.
 -  osoba będzie pozostawała w zatrudnieniu lub wykonywała inną pracę zarobkową przez okres co najmniej 6 m-cy.

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE udzielane szczególnie dla osób, które mają trudności z przystosowaniem się do nowej sytuacji spowodowanej utratą pracy lub możliwością utraty pracy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat projektu, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: http://www.karr.pl/projekty/84-aktywizacja-dolnoslaskiego-rynku-pracy oraz Naszego biura!