Aktualności

sie 24, 2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie


 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie w najbliższym czasie ogłosi nabór wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie lub rozwijanie działalności gospodarczej!

 

Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

Zakładanie działalności gospodarczych

Rodzaj ogłoszenia: konkurs.

Miejsce składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji w biurze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie, które mieści się w Uboczu 300 (II piętro), 59-620 Gryfów Śląski

Forma wsparcia: Premia - ryczałt na podejmowanie działalności gospodarczej w wysokości 100 000 zł wypłacana w dwóch transzach (80% oraz 20%).

Zakres tematyczny operacji: Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320), zwaną dalej „LSR”, przez podejmowanie działalności gospodarczej.


Rozwój działalności gospodarczych

Rodzaj ogłoszenia: konkurs

Forma wsparcia: Do 300 000 zł. netto - refundacja 70% poniesionych kosztów przy utworzeniu 2 lub więcej miejsc pracy lub 50% poniesionych kosztów przy utworzeniu 1 miejsca pracy.

Zakres tematyczny operacji: Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320), zwaną dalej „LSR”, przez rozwijanie działalności gospodarczej.

Więcej informacji zostanie upublicznionych w momencie pojawienia się ogłoszenia na witrynie internetowej Stowarzyszenia.

O dofinansowanie mogą starać się podmioty działające na obszarach: Lwówka Śląskiego, Lubomierza, Lubania (gminy), Siekierczyna, Leśnej, Gryfowa Śląskiego, Wlenia, Olszyny, Nowogrodźca, Platerówki, Mirska, Zawidowa, Świeradowa Zdroju, Starej Kamienicy, Zgorzelca (gminy), Warty Bolesławieckiej, Sulikowa i Jeżowa Sudeckiego.