Aktualności

sie 31, 2017

Dofinansowanie na innowacyjność dla rzemieślników!


 

 

Dolnośląska Instytucja Pośredniczącą ogłosiła konkurs dedykowany rzemieślnikom, którego celem jest wzrost poziomu innowacyjności wskazanych podmiotów. 

  

Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty inwestycyjne w:

  • rzeczowe aktywa trwałe;
  • wartości niematerialne i prawne dotyczące wdrożenia innowacji produktowej i procesowej MŚP;
  • unowocześnienie/zmiana rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle.

Zakres projektu musi być powiązany z dziedziną rzemiosła, której dotyczy świadectwo kwalifikacji zawodowej aplikującego Wnioskodawcy (rzemieślnika).

Ocenie podlegać będzie, czy projekt przyczyni się do wprowadzenia innowacji produktowej i procesowej. Do oceny kryterium przyjmuje się następującą definicję: przez innowację należy rozumieć wprowadzenie do praktyki w gospodarce nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji.

Dofinansowanie może otrzymać wyłącznie projekt, który przyczyni się do powstania innowacji produktowej lub innowacji procesowej.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy - rzemieślnicy. Ww. osoby fizyczne muszą być jednocześnie rzemieślnikami zgodnie z Ustawą z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle.

Za dowody kwalifikacji zawodowych rzemieślnika uznaje się:
1) dyplom lub świadectwo ukończenia wyższej lub ponadgimnazjalnej szkoły o profilu technicznym bądź artystycznym w zawodzie (kierunku) odpowiadającym dziedzinie wykonywanego rzemiosła;
2) dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła;
3) świadectwo czeladnicze albo tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła;
4) zaświadczenie potwierdzające posiadanie wybranych kwalifikacji zawodowych w zakresie zawodu odpowiadającego danemu rodzajowi rzemiosła.

Poziom dofinansowania - do 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Maksymalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN.

SKŁADANIE WNIOSKÓW:
ROZPOCZĘCIE: 05.10.2017 r.
ZAKOŃCZENIE: 07.12.2017 r.

Serdecznie zapraszamy do Naszego biura, aby zasięgnąć więcej informacji! 

Broszura do działania 1.5. dla rzemieślników