Aktualności

sie 31, 2017

Pożyczki z WFOŚiGW na poprawę jakości atmosfery


 

 

 

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dysponuje środkami (w formie pożyczki) na przedsięwzięcia przyczyniające się do pozytywnego oddziaływania na środowisko.

Kategoria: Pożyczki
Napisał: admin2

Celami naboru w priorytecie "Ochrona atmosfery" są:
1) Zmniejszanie emisji pyłów i gazów, ze szczególnym uwzględnieniem redukcji dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz gazów cieplarnianych z energetycznego spalania paliw i procesów technologicznych.
2) Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń na obszarach zabudowanych, turystycznych oraz przyrodniczo chronionych, w szczególności poprzez realizację zadań wynikających z przyjętych programów ochrony powietrza.
3) Ograniczenie emisji substancji toksycznych zagrażających zdrowiu i życiu ludności.
4) Racjonalizacja gospodarki energią, w tym wykorzystanie źródeł energii odnawialnej.
5) Realizacja kompleksowych programów termomodernizacji obiektów jednostek samorządu terytorialnego oraz użyteczności publicznej.
6) Podniesienie efektywności gospodarowania energią m.in.: poprzez ograniczanie strat w procesie przesyłania i dystrybucji energii, w tym przebudowa systemów ciepłowniczych.
7) Realizacja innych zadań inwestycyjnych wynikających z „Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego”.

Podstawową formą udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu są oprocentowane pożyczki, jako uzupełnienie środków własnych dla:
a) jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i ich stowarzyszeń oraz ich jednostek organizacyjnych,
b) przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 672) i pozostałych osób prawnych posiadających zdolność do zaciągania zobowiązań finansowych.

Pożyczka obejmuje następujące zadania: termomodernizację, wodociągowanie (tj. sieci wodociągowe, ujęcia, SUW), gospodarkę odpadami komunalnymi (z wyłączeniem rekultywacji wysypisk), modernizację oświetlenia na energooszczędne, wymianę/modernizację źródła ciepła oraz zastosowanie OZE (odnawialnych źródeł energii).

Wartość pożyczki w wysokości nie więcej, niż 75% wartości kosztów kwalifikowanych zadania w przypadku dofinansowania tylko w formie pożyczki.

Oprocentowanie pożyczki stałe – 2,75 % w skali roku.

Okres spłaty pożyczki ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu wynosi do 10 lat i liczony jest od dnia spłaty pierwszej raty do dnia spłaty raty ostatniej. W uzasadnionych przypadkach okres ten może podlegać negocjacjom.

!!!! NABÓR DO PROGRAMU REALIZOWANY JEST W TRYBIE CIĄGŁYM !!!!

Serdecznie zapraszamy do Naszego biura, aby zasięgnąć więcej informacji! 

 
Broszura o pożyczce z WFOŚiGW