Pożyczki

pa 4, 2017

Środki na wspieranie efektywności energetycznej z NFOŚiGW!!


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza konkurs projektów w ramach działania 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, poddziałania 1.3.2. Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

Kategoria: Pożyczki
Napisał: admin2

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym tj. głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, m.in.: ocieplenia, wymiany stolarki, źródła ciepła, instalacji jednostek OZE, automatyki pogodowej czy systemów zarządzania energią.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu nr POIS.01.03.02-IW.03-00-003/17:
• spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140),
• wspólnoty mieszkaniowe (forma prawna – kod 085),
w obu powyższych przypadkach ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast wojewódzkich (z wyłączeniem Strategii ZIT Subregionu Centralnego województwa śląskiego) oraz z miast subregionalnych (wskazanych w kontraktach terytorialnych) oraz z miast średnich, w tym tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Maksymalny poziom dofinansowania UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, jednak nie więcej niż 75% z uwzględnieniem Metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE, stanowiącej załącznik nr 7 do Regulaminu.

Dofinansowanie UE udzielane jest w formie pomocy zwrotnej. Intensywność wsparcia musi być zgodna z zasadami pomocy publicznej oraz ustalona zgodnie z Metodyką wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE.

NABÓR WNIOSKÓW ODBYWA SIĘ W TERMINIE 30.10.2017 R. – 29.12.2017 R.

Zapraszamy do zapoznania się z broszurką informacyjną lub odwiedzenia naszej siedziby!

Broszura o pomocy z NFOŚiGW