Aktualności

sty 9, 2018

Ogłoszono konkurs z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Dolnego Śląska


Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, będąca Instytucją Ogłaszającą Konkurs, opublikowała komunikat nt. możliwości aplikowania o środki unijne na przedsięwzięcia związane z gospodarką niskoemisyjną oraz odnawialnymi źrodłami energii.

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania realizacji projektów w ramach Osi priorytetowej 3. Gospodarka niskoemisyjna RPO WD 2014-2020 określone dla Działania 3.5. Wysokosprawna kogeneracja.

Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO WD 2014–2020 musi być realizowany w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego (poziom NUTS 2).

Termin naboru (składania wniosków): od godz. 8.00 dnia 16.01.2018 r. do godz. 15.00 dnia 23.03.2018 r.

Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

Dofinansowanie można otrzymać na następujące rodzaje projektów:

(3.5.A) Budowa, przebudowa (w tym zastąpienie lub odnowa istniejących) jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej do 1 MW (również wykorzystujące OZE) wraz z niezbędnymi przyłączeniami

Wspierane mogą być ww. typy projektów pod warunkiem że:

a) budowa nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji będzie uzasadniania pod względem ekonomicznym, jak również charakteryzować się najmniejszą z możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza;

b) budowa nowych lub przebudowa istniejących instalacji do wytwarzania energii elektrycznej – w przypadku gdy analiza kosztów i korzyści wskaże na nadwyżkę korzyści – będzie wyposażane w wysokosprawne jednostki kogeneracji w celu odzyskiwania ciepła odpadowego powstałego przy wytwarzaniu energii elektrycznej;

c) w przypadku budowy nowych instalacji zostanie osiągnięte co najmniej 10% uzysku efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii;

d) wszelka przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację będzie musiała skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących instalacji.

(3.5.B ) Rozbudowa i/lub modernizacja sieci ciepłowniczych

Jeżeli wsparcie dotyczy projektów z zakresu rozbudowy i/lub modernizacji sieci ciepłowniczych stanowiących element efektywnego systemu ciepłowniczego (w rozumieniu art. 2 pkt 41 i 42 dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 7 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE) może być realizowane wyłącznie na terenie miast lub miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie nieujętych w Strategii ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy Wnioskodawców/Beneficjentów:

1) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

2) jednostki organizacyjne jst;

3) jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;

4) przedsiębiorstwa energetyczne;

5) organizacje pozarządowe;

6) spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;

7) towarzystwa budownictwa społecznego;

8) jednostki naukowe;

9) uczelnie/szkoły wyższe ich związki i porozumienia;

10) organy administracji rządowej w zakresie związanym z prowadzeniem szkół;

11) PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;

12) kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;

13) podmioty lecznicze oraz ich konsorcja;

14) przedsiębiorstwa.

Zgodnie z §10 ww. rozporządzenie maksymalna intensywność pomocy na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 40 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014 wynosi:

Mikro - 80%

Mały - 80%

Średni - 70%

Duży - 60%