Jak pomaga PDB?

W ramach współpracy z naszą firmą prace dotyczące pozyskania funduszy z UE przebiegać będą w następujących etapach:
ETAP I - Analiza wstępna
Przeprowadzimy analizę skuteczności projektu w stosunku do celów danego programu,
Ustalimy konkretny obszar prac,
Zweryfikujemy pozyskane dane.
ETAP II - Przygotowanie dokumentacji
Przygotowujemy wniosek o dofinansowanie, wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek i załączniki sporządzane są zgodnie z wymogami programu operacyjnego oraz przepisami prawa.
Załącznikami mogą być m.in.:
biznes plan,
studium wykonalności,
dokumenty formalne wnioskodawcy oraz oświadczenia.
ETAP III - Zarządzanie projektem i jego rozliczenie
Na tym etapie realizacji projektu oferujemy:
zarządzanie projektem - zgodnie z wymogami poszczególnych programów i funduszy,
pomoc w sporządzaniu okresowych sprawozdań z realizacji projektu,
współpracę w zakresie przygotowania przetargów zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
pomoc w przygotowywaniu okresowych lub końcowych wniosków o płatność (rozliczenie projektu) i kontaktach z Instytucją Wdrażającą.
Termin realizacji prac - do uzgodnienia